Tvorba WWW

Slovník pojmů


A
Adhokracie
Affiliate/Associate program
Aplikační server
Applet
Archie
Architektura Client/Server
ASP, Application Service Provider (Providing)
ASCII
Asynchronous Transfer Mode

B
Bionomika
Business-to-business
Business-to-customer
Business Integration
Business Intelligence
BPSP, Business Process Service Providing


C
Cascading Style Sheets
Channel Definition Format
Competitive Intelligence
Component Object Model
Collaborative commerce
Common Object Request Broker Architecture
CRM, Customer Relationship Management
Cross-selling

D
Data mining
DES
Direct Response Television

E
E-commerce
E-procurement
Enterprise JavaBeans
Extranet

F
File Transfer Protocol
Finger
Firewall
Fraud management
Freeware
Friction-free economy
Friction-free software

G
Gateway
Gopher
Grossmanův paradox

H
HyperText Transfer Protocol

Ch
Churn management

I
IDEA
Integrace aplikací prostřednictvím internetu
Internet InterOperability Protocol
Internet
Intranet
Internet Protocol
IPO (Initial Public Offering)

J
Java Servlet Pages
Junk-mail

K
Kastomizace
Knowledge management
Komodity
Komodizace
Komplexita
Kontejner [software/aplikace]
Kritická hodnota

M
Mail-aware aplikace
Mail server
Marketingový audit
MIME standard

N
National Security Agency (NSA)

O
Obchodní vztahy
Object Linking and Embedding
Open Source
Ordertainment
Outsourcing

P
Paradox produktivity práce
Pevný disk [pojmy]
POP3 protokol
Portable kapitál
Pretty Good Privacy
Procurement
Push technologie

R
Reklamní bannery
Remote Method Invocation
Reverzní aukce

S
Servlet
Síťové externality
SMTP protokol

Š
Šifrovací klíč

T
TCP/IP
Telnet
Teorie her
Teorie chaosu
Trh s horizontální charakterem
Trh s vertikálním charakterem
TVemail

U
Up-selling

V
Virtuální organizace
Virtuální server
Vertical Portal

W
Web hosting
Web housing
 

 
Adhokracie
 
Označení pro kreativní strukturu vytvořenou pro dosažení určité cíle, resp. s časově omezenou existencí. Charakteristickým znakem jsou volné, neformální vazby, převaha horizontálních vztahů nad vertikálními. Vzájemná kooperace více či méně nahrazuje řízení.
 
Nahoru
 
Affiliate/Associates program (Přidružený program)
 
Provozovatelé různých webů umístí na své stránky odkazy na obchodní server, čímž se začlení do přidruženého programu. Za každého návštěvníka webu, který prostřednictvím odkazu přejde na obchodní server a tam si něco koupí, obdrží provozovatel webu odměnu ve formě podílu na obratu, který zákazník (návštěvník) realizoval (obvykle ve výši 5 procent).
 
Bohužel, zkušenosti z nejrozvinutějších internetových trhů (USA) ukazují, že pravděpodobnost úspěchu (návštěvník si něco koupí) je asi 1:10 000.
 
Nahoru
 
Aplikační server
 
Software poskytující prostředí pro běh komponent distribuovaných aplikací. Může obsluhovat několik různě nakonfigurovaných kontejnerů pro komponenty, zpravidla obsahuje WWW server podporující servlety a pomocné služby použitelné aplikačními komponentami prostřednictvím kontejneru.
 
Nahoru
 
Applet
 
Aplikace napsaná v Javě a běžící na straně klienta v prostředí WWW prohlížeče.
 
Nahoru
 
Archie
 
Služba pro vyhledávání souborů v FTP archivech internetu.
 
Nahoru
 
ASP
 
Application Service Provider (Providing), čili poskytovatel, resp. poskytování aplikačních služeb.
 
Nahoru
 
ASCII
 
American Standard Code for Information Interchange. Kódování, které tisknutelnému písmenu nebo číslici přidělí číselné ekvivalenty.
 
Nahoru
 
ATM, čili Asynchronous Transfer Mode
 
Síťová technologie, která se snaží spojit výhody paketového a spojového modelu komunikace.
 
Nahoru
 
Bionomika
 
Bionomika je založena na evoluční biologii a pracuje s modelem připomínajícím ekosystém, ve kterém existují organizace, jejichž vzájemné vztahy zprostředkovávají síťové technologie. V tomto prostředí organizace vznikají i zanikají. V podmínkách chaosu se sbaží o přežití, snaží se o přizpůsobení okolí a současně i o jeho ovlivňování. Intervence je možná, v úvahu však přicházejí pouze dílčí korekce (nikoli řízení) a využívání zpětných vazeb k okolí. Této teorii vyhovuje pojetí informační sítě jako prostředí, do kterého jsme „ponořeni“, a které se vyvíjí k modelu neuronové a samoučící sítě.
 
Nahoru
 
Business-to-business
 
Vztahy mezi dvěma komerčními subjekty, přičemž ani jeden z partnerů není koncovým odběratelem. Jedná se tedy zásadně o vztah mezi partnery, kteří se nějakým způsobem podílejí na výrobě produktu, případně na dodávce komplexní služby.
 
Nahoru
 
Business-to-customer
 
Vztahy mezi komerčními subjekty a koncovými zákazníky. Příkladem tohoto vztahu jsou například obchody, dodavatelé služeb a podobně. Jednou ze stran zapojených do vztahu je vždy spotřebitel, čili osoba, která zboží či službu kupuje pro svou potřebu.
 
Nahoru
 
Business Integration
 
Podnikatelská integrace. Komplexní služby, které spočívají ve vyváženém rozvoji informačních technologií, lidí a podnikatelských procesů v souladu s podnikatelskou strategií.
 
Nahoru
 
Business/Competitive Intelligence
 
Komerční ofenzivní zpravodajství; Konkurenční zpravodajství. Schopnost definovat problém, využít co nejširší škály informačních zdrojů, interpretovat význam získaných informací vzhledem k problému a předat interpretované informace/znalosti srozumitelným a názorným způsobem.
 
Nahoru
 
BPSP
 
Business Process Service Providing, čili poskytování služeb podnikových procesů.
 
Nahoru
 
CDF (Channel Definition Format)
 
Standard mechanismu "push". Vychází z jazyka XML. Popisuje dokumenty, které obsahují URL informace společně s popisy, ikonami a informacemi o tom, kdy se mají data automaticky stáhnout.
 
Nahoru
 
Architektura Client/Server
 
Distribuovaná architektura, kde je činnost rozdělena mezi server a klienty. Výkonné servery provádějí náročné datové operace pro klienty a ty zajišťují pouze komunikaci s uživatelem. Síťový provoz je omezen na minimum.
 
Nahoru
 
Collaborative commerce
 
C-commerce. Elektronické obchodování v obchodním řetězci, kdy účastníci sdílejí kritické informace sloužící k zajištění hladkého chodu transakcí mezi dodavateli a odběrateli, popřípadě dalšími subjekty v řetězci.
 
Nahoru
 
COM, čili Component Object Model
 
Objektový model vyvinutý firmou Microsoft pro platformu Windows a založený na binární kompatibilitě.
 
Nahoru
 
CORBA, čili Common Object Request Broker Architecture
 
Architektura a standard pro spolupráci distribuovaných objektů v heterogenním prostředí, tj. objektů běžících na různých počítačích sítě pod různými operačními systémy a napsaných v nejrůznějších jazycích.
 
Nahoru
 
CRM (Customer Relationship Management)
 
Řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o strategii, jak co nejlépe poznat své zákazníky, odhadnout jejich chování a tužby a jak z nich generovat co nejvyšší obrat při zachování jejich maximální spokojenosti a při minimalizaci celkových nákladů.
 
Výsledkem strategie je vytvoření „databáze“ informací a zejména schopnost více či méně automaticky na základě těchto informací měnit „ustálené“ procesy práce se zákazníkem. Nejedná se tedy jen o rozesílání „osobních“ dopisů tématicky zaměřených na oblasti, které jsou podle dostupných informací pro zákazníka zajímavé, ale i další možné reakce na externí i interní události. Například automatické odeslání dárku zákazníkovi, který má narozeniny, či zaslání upozornění na nové služby namísto upomínky při opoždění s platbou u dlouhodobě spolehlivého zákazníka.
 
Nahoru
 
Cross-selling
 
Získávání nových zákazníků firmy mezi klienty konkurence.
 
Nahoru
 
CSS (Cascading Style Sheets)
 
Umožňují definovat druh písma, způsob zarovnání, barvu a další vlastnosti elementu. Tuto definice je potom možné použít jednotně v celém dokumentu. Definuje grafický vzhled z jednoho místa, čímž odstraňuje základní nedostatek HTML, ve kterém je nutné každý prvek definovat zvlášť, což výrazně znesnadňuje případné změny. Počet stylů použitých v jednom dokumentu není omezen.
 
Nahoru
 
Data mining
 
Extrakce informací. „Datově řízené objevování a modelování skrytých významů a tvarů, ukrytých ve skládce velkého množství dat“. Podmínkou efektivní „těžby dat“ jsou rychlé a spolehlivé počítače a přenosové cesty - selektivní extrakci zprostředkuje znalostní pracovník.
 
Nahoru
 
DES
 
Data Encryption Standard. Norma šifrování dat vyvinutá v roce 1970 firmou IBM, přijatá National Bureau of Standards jako norma a nyní celosvětově používaná. DES používá 56 bitový šifrovací klíč.
 
Tento šifrovací algorytmus se standardně využívá v americké státní správě k ochraně její běžné komunikace.
 
Nahoru
 
Direct Response Television
 
Televize s přímou odezvou uživatelů. Telvizní vysílání je přímo provázáno s internetem, takže divák může na jakýkoli podnět ihned reagovat. Velice zajímavé dopady tohoto řešení očekávají marketingoví experti zejména v oblasti reklamy, jež bude přímo provázána z informačními, potažmo objednávkovými stránkami, takže divák bude moci okamžitě získat vyčerpávající informace o produktu, který jej zaujal, případně si jej na místě objednat. Stejně by prostřednictvím Direct Response Television samozřejmě mohl divák získávat i informace o tématu, jemuž je věnován pořad, který sleduje.
 
Nahoru
 
PEVNÝ DISK
 
Cluster: skupina sektorů.
 
Čtecí a zapisovací hlavy: zařízení, které umožňuje čtení a zápis dat na pevný disk.
 
DMA (Direct Memory Access): umožňuje přenos dat přímo do paměti, aniž by docházelo ke zbytečnému zatěžování procesoru.
 
EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics): standard umožňující připojení čtyř disků k jednomu počítači.
 
FAT (File Allocation Table): část disku uchovávající informace o umístění dat na pevném disku a na disketách; tabulka FAT je jediným způsobem, jak může DOS lokalizovat data v počítači.
 
Osa disku: střední část pevného disku, k níž jsou připojeny plotny, a která jimi otáčí.
 
Plotny: tvrdé kulaté desky, na nichž jsou uvnitř pevného disku uložena data.
 
Přenosová rychlost: rychlost, kterou se data přenášejí z disku do paměti počítače nebo do procesoru.
 
Rychlost otáčení: rychlost, kterou se otáčí osa, k níž jsou připojeny plotny pevného disku.
 
Řadič pevného disku: mikročip kontrolující chod pevného disku.
 
SCSI (Small Computer Systems Interface): typ rychlého připojení pevných disků, mechanik a dalších zařízení, např. skenerů.
 
Stálá rychlost přenosu dat: celkový čas potřebný k přečtení dat z pevného disku.
 
UltraDMA a UltraATA: standardy, které musí disk podporovat, aby dosáhl přenosové rychlosti 33 MB/s.
 
Vyhledávací doba: čas, který potřebují čtecí hlavy k vyhledání dat na disku.
 
Vyrovnávací paměť: paměť tvořící součást pevného disku. Slouží k ukládání dat před jejich přenosem do procesoru nebo paměti počítače.
 
Nahoru
 
E-commerce
 
Elektronické obchodování. Transakce obchodní výměny jsou realizovány elektronickými prostředky. Jde-li výhradně o Internet, používá se pojmu i-commerce. Elektronické obchodování v obchodním řetězci, kdy účastníci sdílejí kritické informace sloužící k zajištění hladkého chodu transakcí mezi dodavateli a odběrateli, popřípadě dalšími subjekty v řetězci se nazývá c-commerce (collaborative commerce).
 
Nahoru
 
E-procurement
 
Využívání nových technologií pro zefektivnění nákupu zboží, materiálu, služeb a majetku. Řešení na bázi e-procurementu umožňují firmám dosáhnout nižších pořizovacích cen vstupů a zároveň zlevnit a zefektivnit proces jejich pořizování.
 
Nahoru
 
EJB, čili Enterprise JavaBeans
 
Architektura distribuovaných komponentů napsaných v jazyce JAVA a běžících v prostředí kontejneru aplikačního serveru, který pro ně poskytuje podporu standardních systémových služeb. S ohledem na implementaci kontejneru mohou být komponenty EJB přístupné z libovolných klientů CORBA, s použitím RMI nebo i jiného mechanismu. Architektura EJB je typická metodikou skládání aplikací z univerzálních komponent, jejichž nakonfigurování pro prostředí konkrétní aplikace (deployment) se provádí až v okamžiku umísťování příslušných komponent na aplikační server.
 
Nahoru
 
Extranet
 
Počítačová síť využívající technologií Internetu. Funguje stejně jako intranet, není však omezena výhradně na jeden subjekt, ale umožňuje publikované informace využívat i dalším subjektům (například výrobce může být tímto způsobem propojen se svými dodavateli i odběrateli). Extranet umožňuje sdílení informací, aniž by se k nim dostala nepovolaná osoba.
 
Nahoru
 
Finger
 
Program, který umožňuje získání informací o vzdálených uživatelích internetu; dodá například jejich osobní údaje, adresu a další data. Uživatel může definovat data, která se prostřednictvím programu Finger zobrazí, a tak aktivně chránit své soukromí.
 
Nahoru
 
Firewall
 
Obranná (doslova požární) zeď. Bezpečnostní systém, často i počítač s tímto systémem, umístěný mezi sítí společnosti a internetem. Je určený k tomu, aby udržoval v bezpečné vzdálenosti neoprávněné uživatele.
 
Nahoru
 
Fraud management
 
Včasné odhalení rizikového klienta na základě analýzy chování klientů podobného typu. Jedná se o jednu ze základních funkcí Customer Relationship Managementu.
 
Nahoru
 
Freeware
 
Software distribuovaný ZDARMA. Autor programu jej nabízí k bezplatnému využití a distribuci. Podmínkou je, že software ani další soubory v distribuci nebudou nijak měněny.
 
Nahoru
 
Friction-free economy
 
Ekonomika hladkého chodu, resp. s hladkým chodem. Marketingová strategie pro síťově propojený svět. Základem jsou rychlé a bezpečné obchodní transakce. Informatika nejen zrychluje funkce a redukuje „mrtvé“ doby (just-in-time-supply), ale nevylučuje ani zprostředkovatelské články. Přispívá k vytváření rovných šancí pro každého, což může znamenat nebezpečí hyperkonkurence snižováním rozdílů v ekonomii času (economy of time - „čím dříve, tím lépe“). Friction-free software řídí komunikaci, dokáže zpracovat velké množství informací, provozovat kritické aplikace. Příkladem je platforma Windows DNA.
 
Nahoru
 
Friction-free software
 
Řídí komunikaci, dokáže zpracovat velké množství informací, provozovat kritické aplikace. Příkladem je platforma Windows DNA.
 
Nahoru
 
FTP
 
FTP, čili File Transfer Protocol je jedním ze základních protokolů, které zajišťují přenos v rámci počítačových sítí. FTP se velice často využívá i v prostředí Internetu pro přenos větších souborů. Pro tento účel byl FTP vytvořen a je mnohem rychlejší než na Internetu častěji používaný protokol HTTP.
 
Nahoru
 
Gateway
 
Brána. Počítač, který propojuje dvě různé sítě.
 
Nahoru
 
Gopher
 
Navigační služba po databázích internetu. Předchůdce world wide web pracující na bázi menu. Jméno služba získala podle maskota univerzity v Minnesotě.
 
Nahoru
 
Grossmanův paradox
 
Trh s informacemi je věčný. Pokud by všichni hráči na trhu měli vždy k dispozici nejnovější informace (což není možné), znamenalo by to konec tržní ekonomiky. Jinak řečeno: dokonalé poznání a předvídání trhu není možné.
 
Nahoru
 
HTTP
 
HTTP, čili HyperText Transfer Protocol. Definuje podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi počítačem uživatele a web serverem a zajišťuje, aby uživatel na svůj podnět obdržel ta data, která si objednal. Principiálně jde o to, že uživatel tím, že napíše do svého prohlížeče adresu, vyzve konkrétní server, aby mu zaslal obsah úvodní (či určité jiné) stránky a totéž očekává po kliknutí na některý odkaz. Právě tuto komunikaci zastřešuje protokol HTTP.
 
Nahoru
 
Churn management
 
Odhalení rizika, že chce klient přejít ke konkurenci. Jedná se o jednu ze základních funkcí Customer Relationship Managementu.
 
Nahoru
 
IDEA
 
International Data Encryption Algorithm. Šifrovací algoritmus vyvinutý ve Švýcarsku Jamesem L. Masseyem a Xuijia Lai. Využívá 128 bitový šifrovací klíč.
 
Nahoru
 
IAI, čili Integrace aplikací prostřednictvím internetu
 
Umožňuje několika firmám zautomatizovat mezipodnikové obchodní procesy, jako například zasílání objednávek nebo kontrolu zásob, tím, že navzájem propojí svůj rozdílný firemní software přes internet.
 
Nahoru
 
IIOP, čili Internet InterOperability Protocol
 
Protokol pro spolupráci distribuovaných objektů standardu CORBA v prostředí Internetu (TCP/IP). Využitím tohoto protokolu je možné CORBA integrovat i s jinými technologiemi distribuovaných objektů, kupříkladu s JAVA RMI.
 
Nahoru
 
Internet
 
Počítačová "supersíť". Internet propojuje stovky tisíc jednotlivých počítačů a počítačových sítí navzájem. Každý připojený počítač může nabízet svůj obsah ostatním uživatelům a stejně tak uživatelé všech počítačů mohou "nahlížet" do počítačů svých kolegů.
 
Internet je prostředníkem, který umí jednotlivé počítače (a počítačové sítě) propojit. Paradoxní je, že Internet fyzicky vlastně vůbec neexistuje.Jedná se pouze o pojem, který zastřešuje komunitu stovek milionů uživatelů. Fyzické připojení je ale výsledkem aktivity několika velkých firem provozujících telekomunikační sítě, na kterých probíhá vlastní přenos informací (tzv. páteřní síť, ke které jsou připojeni samotní poskytovatelé služeb). Internet také nemá žádného vlastníka.
 
Nahoru
 
Intranet
 
Soukromá počítačová síť využívající standardy a protokoly internetu. Umožňuje členům firmy či organizace mnohem efektivněji navzájem komunikovat a spolupracovat a zvyšovat tím produktivitu práce.
 
Nahoru
 
IP
 
IP, čili Internet Protocol je hlavním mechanismem, který zajišťuje přenosy dat v prostředí Internetu. IP patří do skupiny protokolů zvané TCP/IP.
 
Nahoru
 
IPO
 
Initial Public Offering, v českém významu primární emise akcií. Vstup firmy na akciovou burzu. Od tohoto okamžiku mohou být cenné papíry firmy obchodovány v rámci trhu s cennými papíry. Firma tak dostává možnost získat potřebné finanční prostředky velmi levně.
 
Nahoru
 
JSP, čili Java Servlet Pages
 
Mechanismus dynamických WWW stránek, který je založen na přenositelném prostředí technologie JAVA a servletů. Umožňuje vkládat přímo do HTML stránek skripty interpretované na straně WWW serveru a spolupracovat s komponentami JavaBeans. Použití standardu JSP může zahrnovat programování skriptů, ale může rovněž sestávat z pouhého vyvolání již existujícího programu zabaleného v komponentě JavaBeans a z dynamického začlenění výsledků dotazu do WWW stránky, bez nutnosti znalosti programování.
 
Nahoru
 
Junk-mail
 
Nevyžádaná pošta. Nejčastěji se jedná o marketingové informace (nabídky, prezentace, či jiné informační a propagační materiály) rozesílané různými firmami na e-mailové adresy, které získaly buď tím, že uživatel nějaké služby vyplnil dotazník, který pak provozovatel poskytl (prodal), což se týká zejména uživatelů bezplatných mailserverů a dalších tzv. free služeb, případně, které specializovaná firma „vydolovala“ přímo z internetu, např. „skenováním“ diskusních skupin a mailových konferencí, či jiným ne zrovna etickým způsobem. Problém nevyžádané pošty je v tom, že zahlcuje uživatelovu schránku a nutí jej zbytečně investovat peníze i čas, aby nepotřebný a často i poměrně obsáhlý balast stáhl ze své schránky, vytřídil a tak se dostal k poště, na kterou čeká.
 
Nahoru
 
Kastomizace
 
Z anglického výrazu custom, čili zakázkový.
 
Přizpůsobování výrobků či služeb potřebám a požadavkům jednotlivých zákazníků. Díky využití Internetu mohou firmy produkovat výrobky a služby, které budou přesně odpovídat představám jednotlivých zákazníků. Jedná se v podstatě o opak velkosériové výroby.
 
Nahoru
 
Knowledge management
 
Řízení znalostí. „Pěstování myšlenek, hospodaření s nimi a jejich praktické využívání“. Znalosti nejsou běžné zboží, i když jsou „na skladě“ (v paměti, v databázi...). Zjednodušeně je možné je přirovnat k položkám, které časem ztrácí na kvalitě. Znalosti je možné vyhledat, ovšem správně je použít je možné jen tehdy, jsou-li relevantní, platné („up-to-date“). Z tohoto důvodu je nutné hodnotu znalostí neustále sledovat, testovat, kontrolovat, podrobovat kritice a diskusi, obnovovat.
 
Microsoft vyhlásil plán na propojení informačních prostředků a metod řízení (kampaň Knowledge workers without limits). Cílem je poskytnout znalostním pracovníkům softwarové nástroje pro přístup k informacím všeho druhu, a to kdykoli a odkudkoli. Účinné řízení znalostí je klíčové pro adaptaci organizace na změny v jejím okolí.
 
Nahoru
 
Komoditní produkty
 
Produkty charakterizovatelné jedním či dvěma kvalitativními ukazateli. Příkladem tohoto druhu zboží jsou knihy, hudební nosiče, videokazety a pod.
 
Nahoru
 
Komodizace
 
Zjednodušeně řečeno se jedná o proces, v němž se komplikované a obtížné mění na jednoduché a snadné. Komodizace produktů a služeb je přirozený výsledek hyperkonkurence a technického pokroku, kdy se stále častěji prosazuje pouze to, co odpovídá potřebám dané doby (např. stolní počítač, mobilní telefon, kapesní počítač...). Nová ekonomie urychluje komodizaci zrychlením toků, zkrácením cyklů a zesilováním kladné zpětné vazby.
 
Nahoru
 
Komplexita
 
Teorie komplexity se zabývá chováním velkých systémů. To je užitečné, neboť vlastnosti velkého systému nejsou (pouze) sumou vlastností jeho podsystémů (složek), ale spíše výslednicí různých, často protichůdných sil, nebo - v lepším případě - synergií kladných sil. Studium velkých systémů může přispět k předvídání jejich chování a jejich ovlivňování žádoucím směrem, k čemuž budou informační technologie poskytovat stále mocnější nástroje.
 
Nahoru
 
Kontejner
 
Podpůrné standardní prostředí pro běh komponent (zejména EJB). Kontejner může na sebe převzít řadu systémových činností vyžadovaných komponentou, jako např. správu transakcí, bezpečnostní politiku nebo ukládání vnitřního stavu komponent do databáze.
 
Nahoru
 
Kritická hodnota
 
Nahoru
 
Mail-aware aplikace
 
Aplikace "uvědomující si" existenci elektronické pošty. Jedná se například o aplikace ze souboru MS Office, které umí uživatelem zvolený dokument odeslat prostřednictvím elektronické pošty, aniž by k tomu potřebovaly specializovaný software.
 
Nahoru
 
Mail server
 
Poštovní server. Počítač obsahující software potřebný ke správě uživatelských schránek elektronické pošty, tzv. mailboxů. Odesílané zprávy předává uživatelský program tomuto serveru, který "zařídí" vše potřebné k předání zprávy adresátovi. Stejně tak se na tomto počítači shromažďují zprávy pro jeho uživatele, kteří si je odsud vyzvedávají.
 
Ve větších firmách, či kancelářských budovách bývá obvykle mail server přímo instalován, takže přístup k němu probíhá přímo po interní síti (LAN) a uživatelé nemusejí ke stažení pošty využívat Internet.
 
Nahoru
 
Marketingový audit
 
Komplexní, systematické, nezávislé a periodické zkoumání marketingového prostředí, cílů, strategie a aktivit firmy s cílem určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit plán opatření pro zlepšení marketingových výsledků firmy. Kvalitní marketingový audit a důsledné dodržování doporučení, která z auditu vyplynou, může firmě ušetřit značné finanční prostředky a vede ke splnění cílů, které si firma stanovila. Nahoru
 
MIME standard
 
MIME, čili Multipurpose Internet Mail Extensions. Standardní protokol elektronické pošty. Definuje způsob připojení multimediálních souborů k elektronické poště a jejich převod do pformátu, který je možné přenášet po síti Internet. Jeho využití umožňuje doplňovat textové zprávy o libovolné přílohy a využití diakritiky pro psaní textů elektronické pošty.
 
Nahoru
 
National Security Agency
 
Úřad pro národní bezpečnost. Pobočka ministerstva obrany Spojených států, která se zabývá přípravou kódů pro Spojené státy a dešifrováním kódů jiných států.
 
Nahoru
 
OLE, čili Object Linking and Embedding
 
Model spolupráce aplikací v prostředí Windows založený na technologii COM.
 
Nahoru
 
Open Source
 
Doslovný překlad je "otevřený zdroj". Volně přístupné know-how, které může libovolně využívat kdokoliv a na jeho základě vytvářet další aktivity. Nejznámějším příkladem Open Source aktivity je operační systém LINUX.
 
Nahoru
 
Obchodní vztahy
 
Administration ... státní správa a organizace
Business ... komerční společnosti a podnikatelé
Customer ... spotřebitel
Education ... vzdělávání
 
Nahoru
 
Ordertainment
 
Fúze on-line objednávání a zábavy, významný faktor úspěchu on-line obchodů budoucnosti.
 
Nahoru
 
Outsourcing
 
Předání, resp. převzetí starosti o určitou činnost firmy, která není hlavním předmětem jejího podnikání (z minulosti známe například předání provozu autoparku firmě poskytující tyto služby).
 
Nahoru
 
Paradox produktivity práce
 
Navzdory značným investicím do informačních technologií produktivita práce v USA v 80. letech stagnovala, či dokonce mírně klesala. Nejde jen o to, že ekonomové nebrali v úvahu kvalitativní účinky teleinformatiky (zvýšení kvality života), jádro problému je vtom, že nestačí výpočetní techniku „nasadit“ bez přizpůsobení ekonomického okolí - adekvátní změny organizační struktury. Zatímco se záhy přišlo na nutnost spolehlivého zajištění nepřetržité funkce pracovních stanic, došlo ke změně profesní skladby podniku, nepřizpůsobení organizace někdy přetrvává, a to spolu s neochotou vedoucích pracovníků delegovat v souladu s decentralizovanou strukturou i pravomoci.
 
Nahoru
 
PGP, čili Pretty Good Privacy (Báječné soukromí)
 
Šifrovací freeware, jehož autorem je Phil Zimmermann. PGP umožňuje zašifrovat soubory na disku či zprávy elektronické pošty tak, aby nebylo možné je bez hesla přečíst. Umožňuje rovněž pod elektronický dokument připojit digitální podpis, který jednoznačně definuje autora dokumentu a zaručuje, že dokument nebyl nikým upraven. PGP pracuje na systému tzv. veřejných klíčů.
 
Nahoru
 
POP3 protokol
 
POP3, čili Post Office Protocol, verze 3 - zajišťuje komunikaci mezi poštovním serverem a osobním počítačem uživatele. Tento protokol je určen pouze ke stahování došlé pošty z poštovního serveru.
 
Nahoru
 
Portable kapitál
 
Kapitál po síti. Exploze zasíťovaných finančních trhů dává stále větší možnosti přístupu subjektů ke kapitálu. Jedná se o proces integrace finančních operací všech druhů a formátů do podoby sjednocující jejich obchodování na síti. Zájemci se tak mohou obracet přímo na centrálu finanční instituce, kde se soustřeďují potenciální investoři, namísto chození na pobočku.
 
Nahoru
 
Procurement
 
Zásobování. Zahrnuje nákup a logistiku, tedy celý zásobovací proces, včetně skladování.
 
Nahoru
 
Push technologie
 
Aktivní služba internetových serverů, která klientovi na vyžádání (popř. v nastaveném čase) zasílá jím zvolené informace, resp. informace v rámci vybraných zájmových oblastí. Tato data si pak uživatel v klidu může prostudovat na svém počítači(pro uživatele připojené dial-up to znamená, že data obdrží jednorázově, odpojí se od linky a mohou studovat off-line), případně doplnit o další informace. Tím klient ušetří čas a on, ve chvíli, kdy mu to vyhovuje, může využívat potřebná aktuální data pro svou práci.
 
Přestože se tato služba zdála být službou budoucnosti (do svého prohlížeče Internet Explorer jej od verze 4.0 zabudovala i společnost Microsoft), názor internetové veřejnosti byl jiný. Ačkoliv se úspěch například společnosti PointCast, jež jako jedna z prvních velice úspěšně aplikovala tuto technologii a vytvořila pro ni i speciální prohlížeč (zdarma!), zdál být nezadržitelný, zájem uživatelů opadl a většina se vrátila ke klasickému stylu práce s informacemi na webu.
 
Pro zajímavost doplňuji informaci, že společnost PointCast ukončila v únoru roku 2000 svou činnost.
 
Nahoru
 
Reklamní bannery (též reklamní proužky)
 
Definice Internet Advertising Bureau (IAB):
Za reklamní proužek (plochu) je možné považovat každé místo na webovské stránce, jež slouží k umístění reklamního sdělení a zároveň není reklamním odkazem (text link).
 
Standardní rozměry reklamních proužků podle doporučení IAB: Reklamní proužky se dělí na statické, animované a interaktivní (HTML bannery, Rich Media Bannery).
 
Statické reklamní proužky jsou de facto klasické obrázky, které však obsahují reklamní sdělení. Snadno se vyrábějí a podporují je všechny reklamní systémy, zejména plný banner.
 
Animované reklamní proužky jsou obvykle ve formátu Gif 89. Jedná se o více obrázků, seřazených za sebou a zobrazovaných v přesně stanovených časech, což dovoluje vytvořit jednoduché animace. Hlavní výhodou je možnost zobrazit pohyb a zaujmout tak potenciální zájemce. Navíc se dá tímto způsobem zobrazit více myšlenek. Výroba banneru je však náročnější.
 
Interaktivní reklamní proužky jsou nejnovější prvky internetového reklamního trhu. Jejich cílem je upoutat pozornost uživatelů a nabídnout jim další funkce, které umožní, dostat více informací, než jen pouhé kliknutí. Buttony/tlačítka jsou specifickou formou reklamy. Jsou vytvořeny z reklamních proužků o rozměrech 88x31 pixelů. Slouží například k propagaci producentů softwaru pro internetovou komunikaci, ale i dalších „doporučovaných/oblíbených“ serverů, resp. služeb.
 
Textové odkazy/text links jsou reklamní sdělení ve formě textu v odkazu. Ukázkou jsou například i výsledky vyhledávání v internetovém vyhledávači či portálu.
 
Nahoru
 
Reverzní aukce
 
Princip: Kupující zadá poptávkový inzerát s tím, že cena se určuje prostřednictvím aukce. Prodávající postupně nabízejí nižší ceny.
 
Krok 1.: Zákazník poptává konkrétní zboží.
Krok 2.: Prodávající nabízí zákazníkovi zboží za určitou cenu.
Krok 3.: Zákazníkovi se zdá cena vysoká, a proto nereaguje.
Krok 4.: Prodávající snižuje cenu.
Krok 5.: Aukce je ukončena, zákazník akceptuje nejnižší nabídnutou cenu.
 
Poznámka: Kroky 3 a 4 se mohou opakovat, popřípadě se aukce zúčastní více prodávajících, takže zákazník přímo vybírá z nabídnutých cen (podobné aukce organizují například velké firmy pro dodavatele služeb či zboží a dosahují tak často nemalých úspor).
 
Nahoru
 
RMI, čili Remote Method Invocation
 
Technologie pro spolupráci distribuovaných objektů v jazyce JAVA. Za použití protokolu IIOP (RMI over IIOP) mohou objekty RMI přímo spolupracovat s objekty CORBA.
 
Nahoru
 
Servlet
 
Program napsaný v Javě, rozšiřující chování WWW serveru podporujícího Javu (většina významných WWW serverů) a umožňující tvorbu dynamických HTML stránek.
 
Nahoru
 
Síťové externality
 
Je dobré být připojen, musíte však mít možnost s někým komunikovat. Každý počítač připojený k Internetu zvyšuje hodnotu této sítě pro všechny její uživatele. Rychlost přenosu je sice důležitým faktorem, prioritou je však možnost komunikace, interaktivita, obsah. Počet připojení vzrůstá a tím dochází k urychlení rozvoje Internetu. Uživatel pak těží z externích výhod - palety služeb kyberprostoru (externality).
 
Nahoru
 
SMTP protokol
 
SMTP, čili Simple Mail Transfer Protocol - zajišťuje vzájemnou komunikace mezi poštovními servery.
 
Nahoru
 
Šifrovací klíč
 
Slovo, číslo nebo věta, která je použita šifrovacím algoritmem pro zašifrování nebo dešifrování zprávy. Stejná zpráva, pokud budou při jejím zašifrování použity jiné klíče, bude různě zašifrovaná.
 
Nahoru
 
TCP/IP
 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Skupina přenosových protokolů. Definuje mechanismus, kterým zajišťuje přenos dat v prostředí různých počítačových sítí, včetně Internetu (IP).
 
Nahoru
 
Telnet
 
Standardní protokol spojení se vzdáleným počítačem přes internet.
 
Nahoru
 
Teorie her
 
Ignoruje tradiční snahy o dosahování tržní rovnováhy a dirigování ekonomiky vůbec. Zabývá se strategií účastníků trhu (hráči), možnostmi jejich výhry - proto analyzuje možné odezvy protihráče.
 
Nahoru
 
Teorie chaosu
 
Zabývá se způsobem extrakce signálů ze šumu. Trend vývoje může být změnový (růstový nebo klesající), stagnující nebo cyklický. Této kategorizaci se vymyká vývoj chaotický, který běžně nelze předvídat.
Viz též komplexita
 
Nahoru
 
Trh s horizontálním charakterem
 
Trh prostřednictvím kterého jsou realizovány přímé dodávky napříč odvětvími (například kancelářský materiál, či spotřební zboží).
 
Nahoru
 
Trh s vertikálním charakterem
 
Trh jehož prostřednictvím jsou realizovány přímé dodávky v rámci existujícícho dodavatelsko-odběratelského řetězce, popřípadě vzniká jako jeho alternativa.
 
Nahoru
 
TVemail
 
Produkt, který umožňuje pracovat s elektronickou poštou výhradně prostřednictvím telefonního modemu, klávesnice a běžného TV přijímače. Producentem produktu je americká společnost eNote.com, distribuci v ČR zajišťuje Český Telecom.
 
Nahoru
 
Up-selling
 
Aktivity, jejichž cílem je nabídnout stávajícím zákazníkům dodatečné produkty či služby.
 
Nahoru
 
Virtuální organizace
 
Virtuální svět je nerozlučně spjat s decentralizací a globálním rozmachem síťových technologií (zejména mobilních), jež jsou však pouhým „prostředníkem“. Virtuální organizace je především sociální síť, bez horizontálních a vertikálních omezení. Pokud virtuální týmy sdílejí filozofii firmy, je to cesta k virtuální komunitě. Zatímco tradiční zaměstnanec je kontrolován, ba dokonce monitorován, cve virtuální organizaci je nutné se spolehnout na jeho úsudek, samostatné rozhodování.
 
Nahoru
 
Virtuální server
 
Web server provozovaný spolu s dalšími podobnými na sdíleném počítači, zpravidla v rámci webhostingu. Web server neexistuje fyzicky, tj. není totožný s nějakým počítačem, na němž by byl provozován, ale virtuálně. Adresa web server www.jmeno.cz prezentuje část diskového prostoru počítače, ale pro návštěvníky se přesto jeví jako samostatný web server.
 
Nahoru
 
Vertical pORTAL
 
Portálová webová stránka, která poskytuje informace a zdroje pro určité odvětví. Vortály jsou odpovědí na specifické požadavky zákazníků na zcela konkrétní informace. Vortály poskytují novinky, průzkumy, statistiky, diskuse, informační bulletiny, online nástroje a mnoho dalších služeb, které přinášejí uživatelům fakta o konkrétním odvětví.
 
Nahoru
 
Webhosting
 
Provozování zákazníkova web serveru na počítači dodavatele služby. Web server zákazníka neexistuje fyzicky (konkrétní adresa www.firma.cz nepředstavuje zároveň konkrétní počítač, na němž by web server běžel), ale využívá spolu s dalšími web servery jeden výkonný počítač, o který se dělí.
 
Toto řešení umožňuje poskytovateli služby nakoupit velice výkonné stroje a další potřebné vybavení, které provozovatelům web serverů pronajímá. Náklady na provoz web serveru jsou tak mnohem menší, než kdyby majitel musel všechny služby nakupovat sám. Poskytovatelé přitom „nájemcům“ zajišťují i mnohé další služby, jako jsou monitoring fungování serveru, zálohování obsahu web serveru a poštovního serveru a další.
 
Nahoru
 
Web-housing
 
Připojení vlastního serveru (fyzického počítače vybaveného příslušným softwarem a samozřejmě i obsahem) k páteřní síti internetu. Tuto službu poskytují, stejně jako webhosting, specializované firmy, jež mají k dispozici nejen kvalitní připojení, ale také další potřebné vybavení a odborníky. Součástí služby je zpravidla i správa DNS serverů, záložní poštovní server a monitoring fungování serveru.
 
Nahoru